Zakres Usług

Podstawowym obszarem działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych, samorządów jak również klientów indywidualnych. Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności;

Prawo gospodarcze;

 • stała obsługa prawa przedsiębiorców w każdym aspekcie działalności,
 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie zakładania spółek handlowych, tworzenia umów spółek, regulaminów, statutów etc;
 • obsługa prawna procesów związanych z nabywaniem i zbywaniem udziałów oraz akcji;
Windykacja wierzytelności;

 • monitorowanie ryzyka kontraktowego kontrahentów,
 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • negocjowanie spłaty zadłużenia w imieniu Klienta z dłużnikiem,
 • prowadzenie spraw sądowych oraz egzekucyjnych w celu wyegzekwowania dochodzonej należności;
 • monitorowanie egzekucji komorniczej,
 • pomoc prawna w zakresie obrotu wierzytelnościami.
Sprawy odszkodowawcze:

 • reprezentacja klienta w postępowaniu likwidacyjnym szkody przed zakładem ubezpieczeń/innym podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody, jak również w postępowaniu sądowym;
 • sprawy związane z naruszeniem dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, w tym między innymi prawa do wizerunku, do twórczości artystycznej, dobrego imienia;
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania czy bezumownego korzystania z nieruchomości.
Prawo nieruchomości:

 • obsługa prawna obrotu nieruchomościami;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości;
Prawo budowlane i inwestycyjne;

 • kompleksowa obsługa prawna całego procesu inwestycyjnego;
 • analiza i opiniowanie projektów umów o roboty budowlane, w tym umów zawieranych z podwykonawcami
Prawo rodzinne:

 • świadczenie usług w zakresie rozwodów, alimentów, władzy rodzicielskiej, a także majątkowych stosunków małżeńskich’
Prawo kontraktowe:

 • tworzenie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych;
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania umów;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów ugód i porozumień;
Prawo administracyjne:

 • doradztwo prawne, a także reprezentacja na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowo – administracyjnego;
 • opiniowanie prawne decyzji organów administracyjnych.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach ze stosunku pracy;
 • doradztwo prawne w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy;
 • tworzenie i opiniowanie projektów regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych;
Prawo karne:

 • reprezentacja strony na każdym etapie postępowania karnego, w tym w sprawach gospodarczych i skarbowych;
 • analiza i sporządzanie pism procesowych w ramach procesu karnego (apelacje, pisma procesowe, odpowiedzi na akty oskarżenia, prywatne akty oskarżenia, powództwa cywilne w ramach procesu karnego);
Prawo autorskie i własności przemysłowej

 • tworzenie i opiniowanie projektów umów z zakresu prawa autorskiego;
 • reprezentacja strony w postępowaniach dotyczących naruszenia osobistych i majątkowych praw autorskich;
Prawo zamówień publicznych:

 • reprezentacja klientów na etapie udzielenia zamówienia publicznego, w postępowaniu przed Krajową Izbą odwoławczą, a także w postępowaniu ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.